Granitogress.com

ГРАНИТОГРЕСС.com / granitogress.com

Сайта за фаянс за банята е рекламен сайт, който продава продукти на фирма "Керамо ГП" ЕООД, която е доставчик на предлаганите продукти.
Електронния каталог предлага продукти, които са налични в магазините за санитарен фаянс собственост на фирмата.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Керамо-ГП ЕООД с адрес на управление: София, Витоша, бул. „Симеоновко шосе ” N 85-З, ЕИК 202269791, ИН по ЗДДС BG202269791, тел. 0889 993 745, електронна поща: info@granitogress.com (по-долу се нарича фирмата)
2. Сайта за фаянс предлага продукти и услуги на фирмата 
3. Индивидуалните данни на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба. 
4. Договорът влиза в сила в момента, в който Клиентът направи плащане по него. 
5. Към Договора се прилага спецификация по образец със следното описание: вида на стоката и/или вида на услугата; отделните дейности, свързани с извършване на услугата; количество; единична цена; обща стойност и други. 
6. Керамо е длъжен да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ). 
7. При предаването на стоката от служител на фирмата се подписва приемо-предавателен протокол (ППП), а когато същата се купува от зона на самообслужване, платежният документ е доказателство за нейното предаване. Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването и проверява от клиента за да се установи видимото ù състояние. 
 

II. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ 
8. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на закупената стока, не се включват в размера на продажната ù цена. Те са за сметка на Клиента и са на стойност 0,80 лв. на изминат километър, с изключение промоции при покупки на стоки над 250 лв.
9. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по предварително утвърден график, съгласуван с Клиента. 
Предварително незаявени от Клиента услуги не се извършват. 
10. При неточности в посочените от Клиента данни за адрес на доставка и телефон за контакт или неприсъствие на Клиента на посочения адрес в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на фирмата, като клиентът допълнително дължи на фирмата разходите по връщането, което е 0,80 лв на изминат километър
11. Транспорт се извършва до посочен от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство. 
12. При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на Керамо неустойка, който размер е 50 лв на изпратен работник.
13. Фирмата не извършва монтаж на стока, която не е закупена от  фирмата и не извършва преустройство на закупените  продукти. 
14. Рекламации за явни недостатъци на продуктите и тяхния монтаж се правят веднага на място и се отбелязват в протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения. 
 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ 
15. Плащането може да се извърши по следните начини: в брой; с дебитна или кредитна карта през ПОС-терминал; с наложен платеж при доставка от куриер; с ваучер, закупен от фирмата; чрез използване на услугите на кредитна компания, с която фирмата има сключен договор или по банков път. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС. 
16. Когато закупувана от Клиента стока не е налична в склад на фирмата към момента на плащането, Клиентът може да извърши авансово плащане на цялата цена или на част от нея, като във втория случай доплащането на останалата част от цената се извършва преди получаването на стоката от Клиента или заплащане в момента на доставката. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата в банковата сметка на фирмата и срокът за изпълнение на задълженията на фирмата по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в банковата сметка на фирмата. 
17. При избор на плащане с ваучер, се прилагат следните условия: 
18. Ваучерът е валиден за еднократна покупка с придружаващ касов бон и печат на дружеството, удостоверяващи закупуването на ваучера от фирмата. 
29. Ваучерът не може да бъде разменян за левовата му равностойност. 
20. При стойност на покупка по-голяма от стойността на ваучера, разликата се доплаща от Клиента, а при стойност на стоката, по-малка от стойността на ваучера, разликата не се възстановява от Керамо. 
21. При използване на услугите на кредитна компания, служител на фирмата представя на Клиента изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размерa на погасителните вноски за всяка от схемите. Във връзка с финансирането се сключва анекс към съответния Договор. 
 
IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ
22. Клиентът има право да иска отстраняване на дефекти и явни недостатъци от или за сметка на фирмата. Констатирането на тези недостатъци се извършва при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. 
За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.
23. Керамо не отговаря за недостатъци на стоката, ако те са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци , недостатъците на стоката се описват.
24. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù (ако ползването в този ù вид е невъзможно). Клиентът трябва да запази оригиналната опаковка на повредената стока, която да представи на Керамо заедно със стоката. Керамо изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя.
25. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във фирмата или на тел. 0889 993 745 
26. При закупуването на продукти второ или трето качество рекламации не се приемат, не се извършва частична подмяна на артикулите. Може да се извърши връщане на цялата стока в законно установения 14 дневен срок от ЗЗП за неупотребявани продукти и запазени в оригиналната си опаковка.    
27. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и, ако има такива, да не ги монтира.
28. Инструкциите на производителя за монтаж на стоката са задължителни.
29. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са изрично посочени в нея.
30. Когато стоката не се използва за професионална и търговска дейност и когато за стоката няма гаранционна карта, гаранцията се поема от фирмата на територията на Република България в законовия срок от 2 (две) години и тече от приемането на стоката от Клиента. Ако през гаранционния период се появят дефекти, предмет на гаранционните условия на производителите, фирмата се задължава в рамките на един месец от уведомлението да ги отстрани, съгласно чл.113 от ЗЗП. 
31. Срокът на гаранция за купувачите, които не се считат за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.
32. Керамо не поема гаранционно обслужване в следните случаи: при използване и/или съхранение на закупената стока небрежно или неправилно, или не по предназначение; при неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; при разглобяване, ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни 
модули; при умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от потребителя/Клиента или други 
лица /вандализъм/; при повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; при повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.
33. При предявяване на рекламация Клиентът задължително прилага документи, удостоверяващи покупката –стокова разписка,  касова бележка или фактура, протоколи или други документи (гаранционна карта и др.)
34. Фирмата не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в посочения едномесечен срок.
35. Независимо от търговската гаранция фирмата отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока със спецификацията към договора за покупко-продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.
 
V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
36. В случай, че заявка не може да бъде изпълнена по независещи от фирмата причини, фирмата има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на Договора да го развали или, според конкретния случай, да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, Керамо съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.
37. При невъзможност на Клиента да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми фирмата поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата .
38. Клиентът е длъжен да заплати и да приеме (получи) стоката в срок най-късно до 7 (седем) календарни дни след определената в Договора дата. В противен случай, Клиентът дължи на фирмата складови разноски за съхранението на стоката в размер на 0,1 % от стойността на стоката за всеки ден забава, но не повече от 6 % от стойността ù.
39. В случай че Клиентът не плати изцяло или не приеме (получи) стоката в срок до 70 (седемдесет) календарни дни, считано от 
определената в Договора или графика дата за доставка, разнасяне и/или монтаж, Договорът се счита за прекратен, като стоката остава собственост на Керамо. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.
40. В случай, че фирмата, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от договорената дата, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база към магазина, в който Клиентът е сключил Договора, то последния се прекратява. Керамо дължи връщане на платения аванс, както и законна лихва за забава върху него до датата на връщането му.
41. Фирмата не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира то. Връщането е възможност с заплащане на транспортните разходи, които са за сметка на клиента
42. Продукти, които не могат да се върнат, това са поръчкови продукти изработени специално за клиента и поръчкови продукти внесени в България индивидуално за клиента.
 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
43. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай фирмата се задължава да върне на Клиента внесения аванс.
 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
44. Керамо е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от фирмата за целите на изпълнение на Договора или други позволени цели.
45. Керамо си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време. Можете да ги намерите в www.granitogress.com
46. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото, към съответния момент, в Република България  законодателство.

Телефон за контакти: 0889 993 745